ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ, ОКОЛИНА И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

quality custom essays Is overly hard, our article paper writers may solve it without hassle. Whether you have to make your paper appear flawless or compose a new essay from scratch, we’re always here to lend you a hand

New Roman’, serif;”>Политиката за квалитет, околина и безбедност при работа се < темели на посветеноста на целиот персонал за задоволување на потребите и очекувањата на клиентите преку следниве постулати:

 • Исполнување на sbobet mobile барањата и задоволството на нашите клиенти, преку изработка на геодетски елаборати во согласност со нивните барања и адекватните закони ,прописи и правила во Република Македонија.

 • Добавувачите
  како партнери
  ги избираме со оценување на нивната способност во исполнување на нашите барања.

 • Вработените на ГЕОФОТО ЗЕНИТ ИНЖЕНЕРИНГ се јадрото на организацијата, затоа раководството својата визија и целите на организацијата ги исполнува преку нивната компетентност, знаење и искуство и грижата за нивната безбедност при работа.

 • Едукацијата и подигнување на свеста на вработенитеза превентивно делување и постојано подобрување на Системот за управување со квалитет, околина и безбедност при работа.

 • Постојаното подобрување на Системот за управување со квалитет, околина и безбедност при работа го постигнуваме врз основа на анализа на производствено-услужните процеси и превенција на несаканите ефекти.

 • Разгледување на мислењата и сугестиите на сите заинтересирани страни и превземање на сите адекватни мерки за унапредување на Системот за управување со квалитет, околина и безбедност при работа.

 • Континуирано да се надгледуваат сите деловни процеси со што без одложување би се отстраниле причините за реалните или можните намалувања на квалитетот и неповолните влијанија на околината

 • Политиката за квалитет на организацијата ГЕОФОТО ЗЕНИТ ИНЖЕНЕРИНГе дефинирана и со Визија и Мисија кои се основа на Системот за управување со квалитет, околина и безбедност при работа.

  Директор 

  Киро Сечков

  Скопје 30.09.2013 год

  6 Responses to ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ, ОКОЛИНА И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>