Услуги

Главни работи со кои што се занимава компанијата се

causal essay topics for college students

  • Дигитална фотограметрија

  • Инженерска геодезија

  • Проценка на недвижен имот

  • Геодетски премер на недвижности

  • http://www.writemyessayrapid.com/

    Геодетски премер на инфраструктурни објекти

  • Трагање, скенирање (Георадар, Геоскенер) на инфраструктурни подземни инсталации

  • Катастарски услуги

  • Вештачења од областа на Геодезијата

One Response to Услуги

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>