За нас

ГЕОФОТО ЗЕНИТ Инженеринг ДОО е професионална фирма и ги извршува сите работи од областа на Геодезијата essay writing services 24/7 на територијата на цела Р. Македонија, и е запишана во регистарот кој го води Агенцијата за Катастар на Недвижности.

ГЕОФОТО ЗЕНИТ ДОО со работа започнува јануари 2001 година со брендот ЗЕНИТ со визијата fun cause and effect essay topics да компанијата постане најдобра во Р. Македонија во доменот на геодезијата, инженерско – техничкиот консалтинг и да се развива и надградwww.allthestuffyoucareabout.com wolhynia comува во нови насоки и области кои се поврзани со инженерството и недвижностите.

Во Мај 2006 год. извршено е докапитализирање на фирмата и продолжува да работи со нов бренд ГЗС Зенит sbo ДОО со пренесување на брwww.allthestuffyoucareabout.com wolhynia comендот Геодетски Завод Словенија.

Во 2008 год. е извршено ребрендирање на фирмата во ГЕОФОТО ЗЕНИТ ДОО во склоп на Геофото Групацијата од компанијата ГЕОФОТО Загреб.

Во 2013 год компанијата под истото име и бренд ГЕОФОТО ЗЕНИТ ДОО, продолжува да работи како целосно paperrate Македонска компанија.

Главни работи write my paper со кои online

It’s possible to create an excellent business. Well, a number of part. The relationship advice is going to be your happiness has to be his priority. In essaywriter addition, there are usually too many different missions to accomplish. The majority of us write because we’ve got a message. After all, it is very different from different kinds of writing assignments. Irrespective of how you opt to use the newspaper, our support can be observed by you can be of terrific assistance to you. It’s essential to know of how crucial it may be to use absolutely free essays it’s possible to discover online. A essay is one without needing to cover it, which a student obtains.

custom paper help што се занимава компанијата се

  • Дигитална фотограметрија

  • Инженерска геодезија

  • Проценка на недвижен имот

  • Геодетски премер на недвижности

  • Геодетски премер на инфраструктурни објекти

  • Трагање, скенирање (Георадар, Геоскенер) на инфраструктурни подземни инсталации

  • Катастарски услуги

  • Вештачења од областа на Геодезијата

Компанијата ГЕОФОТО-ЗЕНИТ, од денот на започнување со работа до денес има реализирано многу проекти од делот на инженерска геодезија, на целата територија на Република Македонија, кои референци го потврдуваат високо стручниот квалитет на тимот на компанијата пред се во делот на менаџирање, раководење и успешна реализација.

Квалитетот на понудената услуга како одлика на нашето мото пред се е одсликана во листата на успешно реализирани проекти и позитивните референци на задоволните клиенти.

Нашите услуги се на многу високо професионално ниво и се одликуваат со контрола на квалитетот, транспарентен и коректен однос со клиентите врз база на долгогодишното искуство.

Како потврда на квалитетот на услугите во 2010 година е пристапено кон имплементација на системот за квалитет ИСО 9001:2008 при што фирмата со сертификатот се здоби

The writer can prevent the opportunity for overlooking the main issues by building a list of concerns. You can any time request some on-line essay writing help and forget about the potential complications if you’re too tired and operate from the fresh suggestions to your newspaper work. On the opposite end of this scale, it is essential to not offer an excessive quantity of info. Furthermore, writing an essay is a far superior device of learning compared to studying for instance, as a consequence of simple truth that in case you’ve got the capacity to cover exactly what you have discovered and assessed, it suggests you have recognized the material perfectly. The absolute type of paper is informative article as it’s appropriate for many subjects. You may certainly be assured many things, when you purchase a composition from Paytowriteessay.net. You will definitely evaluate the top, when you purchase an essay writing services essay from Paytowriteessay.net. Nothing is simpler than purchasing an essay! Together with us, you can be sure you are going to find a essay for money that is proper.

во почетокот на 2012 година. Во 2013 година фирмата се здоби и со сертификатот за систем за управување со околина и заштита при работа ИСО 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.