За нас

ГЕОФОТО ЗЕНИТ Инженеринг ДОО е професионална фирма и ги извршува сите работи од областа на Геодезијата essay writing services 24/7 на територијата на цела Р. Македонија, и е запишана во регистарот кој го води Агенцијата за Катастар на Недвижности.

ГЕОФОТО ЗЕНИТ ДОО со работа започнува јануари 2001 година со брендот ЗЕНИТ со визијата fun cause and effect essay topics да компанијата постане најдобра во Р. Македонија во доменот на геодезијата, инженерско – техничкиот консалтинг и да се развива и надградwww.allthestuffyoucareabout.com wolhynia comува во нови насоки и области кои се поврзани со инженерството и недвижностите.

Во Мај 2006 год. извршено е докапитализирање на фирмата и продолжува да работи со нов бренд ГЗС Зенит sbo ДОО со пренесување на брwww.allthestuffyoucareabout.com wolhynia comендот Геодетски Завод Словенија.

Во 2008 год. е извршено ребрендирање на фирмата во ГЕОФОТО ЗЕНИТ ДОО во склоп на Геофото Групацијата од компанијата ГЕОФОТО Загреб.

Во 2013 год компанијата под истото име и бренд ГЕОФОТО ЗЕНИТ ДОО, продолжува да работи како целосно paperrate Македонска компанија.

Главни работи write my paper со кои online custom paper help што се занимава компанијата се

  • Дигитална фотограметрија

  • Инженерска геодезија

  • Проценка на недвижен имот

  • Геодетски премер на недвижности

  • Геодетски премер на инфраструктурни објекти

  • Трагање, скенирање (Георадар, Геоскенер) на инфраструктурни подземни инсталации

  • Катастарски услуги

  • Вештачења од областа на Геодезијата

Компанијата ГЕОФОТО-ЗЕНИТ, од денот на започнување со работа до денес има реализирано многу проекти од делот на инженерска геодезија, на целата територија на Република Македонија, кои референци го потврдуваат високо стручниот квалитет на тимот на компанијата пред се во делот на менаџирање, раководење и успешна реализација.

Квалитетот на понудената услуга како одлика на нашето мото пред се е одсликана во листата на успешно реализирани проекти и позитивните референци на задоволните клиенти.

Нашите услуги се на многу високо професионално ниво и се одликуваат со контрола на квалитетот, транспарентен и коректен однос со клиентите врз база на долгогодишното искуство.

Како потврда на квалитетот на услугите во 2010 година е пристапено кон имплементација на системот за квалитет ИСО 9001:2008 при што фирмата со сертификатот се здоби во почетокот на 2012 година. Во 2013 година фирмата се здоби и со сертификатот за систем за управување со околина и заштита при работа ИСО 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.